Cenovnik usluga

(од 01.01.2017. године)
Ценовник посредичних провизија за обављено посредовање приликом купопродаје, закупа и замене некретнина.

КУПОПРОДАЈА
(провизија се наплаћује у процентима од постигнутог износа купопродајне цене)
• 1 – 2 % (минималан износ 350€ у динарској противвредности) – НАЛОГОДАВАЦ
• 0 – 1 % – КУПАЦ/ПРОДАВАЦ (страна доведена у везу са НАЛОГОДАВЦЕМ)
Укупна провизија за промет једне непокретности не прелази 3 % њене постигнуте цене.

ЗАМЕНА
(провизија се наплаћује од сваке стране у замени)
• 1 – 2 % ( проценат се рачуна од вредности некретнине коју је страна стекла заменом)

ЗАКУП
(провизија се наплaћује процентом од месечне закупнине)
• За закуп трајања до 12 месеци : 50 % -ЗАКУПАЦ (минималан износ 50€ у динарској противвредности)
• За закуп трајања преко 12 месеци : 50 % -ЗАКУПАЦ и 50 % – ЗАКУПОДАВАЦ

Евентуалне остале накнаде биће посебно наведене у уговору о посредовању.