Opšti uslovi poslovanja

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1.1 Општим условима пословања Агенције за некретнине АТЛАС НЕКРЕТНИНE , у складу са Чланом 28. Закона о посредовању у промету и закупу непокретности, уређује се пословни однос између Посредника у промету и закупу непокретности и Налогодавца (физичког или правног лица).
1.2 Закључењем Уговора о посредовању Налогодавац потврђује да прихвата, односно да је упознат и сагласан са одредбама Општих услова пословања Посредника у промету непокретности.
1.3 Посредовање се врши на основу Уговора о посредовању у промету, односно закупу непокретности који закључују Налогодавац и Посредник
1.4 Налогодавац може имати закључене уговоре са више посредника истовремено (осим у случају ексклузивног посредовања).
1.5 Купац/Закупац у својству Налогодавца је обавезан да посредничку накнаду исплати посреднику који му је први омогућио разгледање предметне непокретности, односно који га је први упознао са предметном непокретношћу.
1.6 У случају да је Налогодавац разгледао предметну непокретност (посредством другог посредника или сам) пре него што му је Посредник Агенције АТЛАС НЕКРЕТНИНЕ исту показао, обавезан је да о томе упозна Посредника, како се не би дуплирало разгледање, те како би се избегли потенцијални спорови Налогодавца и Посредника и посредника међусобно, а у случају да то не учини , сматраће се да је непокретност први пут разгледао посредством Посредника Агенције АТЛАС НЕКРЕТНИНЕ.
1.8 Налогодавац (Купац/Закупац) је обавезан да непосредно пре разгледања непокретности потпише Посреднику Потврду о гледању непокретности, у којој потврђује да је предметну непокретност први пут гледао посредством Посредника.
1.9 У случају да Налогодавац одбије да потпише Потврду из предходног става, Посредник није обавезан да му предметну непокретност покаже. У случају да је Посредник показао предметну непокретност Налогодавцу и поред одбијања да потпише Потврду о гледању, па Налогодавац или са њим повезана лица закључи Уговор о промету или закупу предметне непокретности, чињеница да је Налогодаваца у везу са Продавцем/Закуподавцем довео Посредник ће се доказивати другим доказним средствима: сведоцима, писаном или електронском документацијом, порукама и сл.
1.10 Сматра се да је Посредник омогућио Налогодавцу везу са трећим лицем (физичким или правним) ради преговарања за закључење правног посла, ако је Налогодавцу омогућено ступање у везу са другим лицем са којим је преговарао за закључење правног посла, а посебно ако је:
– Непосредно одвео или упутио Налогодавца, или са њим повезано лице на разгледање предметне непокретности;
– Организовао сусрет између Налогодавца и трећег лица (или његовог представника – пуномоћника, сродника и сл.) ради преговарања за закључење правног посла;
– Налогодавцу саопштио име, бр. телефона, телефакса или имејл адресе трећег лица заинтересованог за закључење правног посла, или ако му је саопштио локацију непокретности.

2. ОПИС ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ ПОСРЕДНИК ДУЖАН ДА ОБАВИ
Посредник се обавезује да у оквиру услуге посредовања делује у складу са начелима одговорности, истинитости, транспарентности према налогодавцима и пословном окружењу те да изврши следеће радње:
2.1 Да закључи Уговор о посредовању са Налогодавцем у писаној форми у два примерка, по један за сваку страну;
2.2 Да настоји да нађе и доведе у везу са Налогодавцем лице ради закључења правног посла;
2.3 Да да Налогодавцу објективно мишљење о цени непокретности или износу закупнине непокретности у складу са њеним карактеристикама , приликама на тржишту, као и другим релевантним околностима;
2.4 Да изврши увид у исправе којима се доказује право својине или друго стварно право на непокретности чији промет, односно закуп је предмет посредовања и да упозори Налогодавца нарочито на могуће ризике у вези са уписом предметне непокретности у регистре непокретности, уписана права, односно терете на предметној непокретности, постојање права прече куповине и ограничење у правном промету у складу са посебним прописима;
2.5 Да обави потребне радње у циљу представљања (презентације) непокретности на тржишту, да постави оглас у вези са прометом/закупом непокретности на одговарајући начин и да изврши све друге радње договорене Уговором о посредовању које прелазе уобичајену презентацију а зашта има право на посебне, унапред исказане трошкове;
2.6 Да омогући разгледање непокретности;
2.7 Да чува податке о личнности Налогодавца, а по писаном налогу Налогодавца и да чува као пословну тајну податке о непокретности у вези са чијим прометом/закупом посредује или у вези са том непокретности, или послу за који посредује;
2.8 Да обавести Налогодавца о свим околностима значајним за предметни посао које су му познате;
2.9 Да посредује у преговорима и настоји да дође до закључења Уговора;
2.10 Да присуствује код закључења правног посла (Предуговора и Уговора);
2.11 Да присуствује примопредаји непокретности;
2.12 Да о свом трошку обезбеди стручну помоћ (адвоката) везану за израду Предуговора, Уговора и остале потребене документације;
2.13 Да води евиденцију о посредовању и о подпосредовању.

3. ПРАВА ПОСРЕДНИКА ПРИЛИКОМ ПОСРЕДОВАЊА
3.1 Посредник има право да уз сагласност Налогодавца (Продавац/Закуподавац) фотографише или направи видео запис непокретности чији промет је уговорен Уговором о посредовању. Сачињене фотографије, односно видео записе, не сме користити у друге сврхе осим у сврху презентације предметне непокретности потенцијалном Купцу/Закупцу, односно оглашавању исте постављањем на свој сајт или путем огласа на интернету;
3.2 Посредник има право да у писаној, односно електронској форми, закључи Уговор о посредовању којим ће у целини или делимично пренети своја права и обавезе из Уговора о посредовањуна другог посредника ако се Налогодавац са овим изричито сагласио у Уговору о посредовању. Посредник је дужан да копију Уговора о посредовању преда Налогодавцу у року од три дана од дана закључења тог Уговора;
3.3 Посредник има право да за извршене услуге испостави рачун Налогодавцу у скалду са закљученим Уговоером о посредовању и овим Општим условима пословања.

4. ЕКСКЛУЗИВНО ПОСРЕДОВАЊЕ
4.1 Налогодавац се може обавезати изричитим уговарањем клаузуле о ексклузивном посредовању да у уговореном року неће лично отуђити непокретност која је предмет Уговора о посредовању, нити ће ангажовати другог посредника за посредовање у вези њеног предмета;
4.2 Ако за време важења клаузуле о ексклузинвом посредовању Налогодавац закључи правни посао у вези са предметном непокретношћу за коју је посредовао други посредник, или личнпо, без посредовања било ког посредника, дужан је да посреднику са којим је уговорио ексклузивно посредовање на име накнаде штете плати износ уговорене посредничке накнаде;
4.3 Посредник је дужан да у Уговору о посредовању посебно упозори Налогодавца на значење и правне последице клаузуле о ексклузивном посредовању.

5. ОБАВЕЗЕ НАЛОГОДАВЦА
5.1 Да закључи Уговор о посредовању са Посредником у писаном облику;
5.2 Да обавести Посредника о свим околностима које су од значаја за обављање посредовања;
5.3 Да Посреднику да на увид оригиналне исправе које доказују његово право на непокретности које је предмет промета или закупа, односно да упозори Посредника на све уписане и неуписане терете који постоје на непокретности, као и на друге околности које су значаја за утврђивање правног статуса непокретности;
5.4 Да осигура Посреднику и лицу заинтересованом за закључење правног посла разгледање непокретности, на договорен начин и у договорено време;
5.6 Да обавести Посредника о свим битним подацима о непокретности, што посебно укључује тачне податке о цени, локацији, структури и др.;
5.7 Да исплати Посреднику уговорену посредничку накнаду у случају реализације уговореног промета као у случајевма из дела бр. 3 (три) ових Општих услова пословања, и ако је то посебно уговорено да надокнади Посреднику друге трошкове настале током радњи посредовања;
5.8 Да обавести Посредника писаним путем о свим променама у вези са посредованим послом, а посебно о променама у вези са правима на непокретности, роковима, ценом, а све у року од три дана од настале промене;
5.9 Да одмах обавести Посредника да је лице које је преко Посредника гледало непокретност (или са њим повезано лице) показало интересовање да без Посредника закључи Уговор односно Предуговор о купопродаји непокретности, закупу непокретности или обави неки други правни посао који је последица рада Посредника;
5.10 Уколико Налогодавац сам или преко другог посредника огласи продају непокретности по нижој цени од цене понуђене преко Агенције АТЛАС НЕКРЕТНИНЕ, а о томе не обавести Посредника, Посредник је овлашћен да сам, без прибављања посебне сагласности Налогодавца снизи цену по којој оглашава продају предметне непокретности, до износа цене по коме се та непокретност оглашава код осталих лица или посредника укључених у продају те непокретности;
5.11 Налогодавац одговара за штету нанету Посреднику и трећим лицима, уколико није поступао према начелима савесности а нарочито у погледу правног статуса и физичких карактеристика непокретности;
5.12 Налогодавац је обавезан да посредничку накнаду исплати Посреднику који га је први довео у везу са потенцијалним Купцем/Закупцем. Услучају да Посредник доведе у везу са Налогодавцем лице које је већ разгледало предметну непокретност, обавезан је да о том упозна посредника, како би се избегли потенцијални спорови Налогодавца и Посредника и посредника међусобно, , а у случају да то не учини , сматраће се да је Налогодавац са потенцијалним Купцем/Закупцем, први пут доведен у везу посредством Агенције АТЛАС НЕКРЕТНИНЕ.

6. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОСРЕДНИЧКУ НАКНАДУ
6.1 Посредник стиче право на посредничку накнаду у тренутку закључења правног акта који у циљу реализације посредованог посла уговорне стране закључе (Предуговор или Уговор о купопродаји);
6.2 Посредник не може да захтева делимично плаћање посредничке провизије унапред , односно пре закључења Предуговора или Уговора о купопродаји, за који је посредовао у складу са предходним ставом;
6.3 Износ посредничке накнаде, односно начин одређивања посредничке накнаде, као и врста и висина трошкова за додатне услуге Посредника, утврђени су Ценовником посредничких услуга које су саставни део ових Општих услова пословања;
6.4 Трошкове прибављања потребне документације којом се доказује својина на предметној непокретности (Извод из катастра и сл.), а која је потребна за промет предметне непокретности сноси Налогодавац, ако није другачије договорено у Уговору о посредовању;
6.5 Посредник има право на посредничку накнаду ако посредовани посао уместо Налогодавца-Купца, закључи са њим повезано лице као и у случају да Налогодавац- Продавац уместо са трећим лицем са којим га је Посредник довео у везу, закључи посредовани правни посао са повезаним лицем (физичким или правним) тог трећег лица. Повезаним лицима ће се сматрати: брачни или ванбрачни друг, потомак, родитељ, родитељи брачног/ванбрачног друга, његова браћа и сестре, као и правно лице које јеу власништву (сувласништву) потенцијалног купца или његових сродника наведених у овом ставу, као и лица која су са њим присуствовала презентацији непокретности;
6.6 У случају да Налогодавац без присуства и знања Посредника, или посредством другог посредника, за време трајања Уговора о посредовању, као и месец дана од дана престанка важења Уговора о посредовању, закључи Предуговор или Уговор са потенцијалним Купцем са којим га је Посредник довео у везу, или са њим повезаним лицима, дужан је да Посреднику надокнади причињену штету у висини уговорене посредничке провизије;
6.7 Ако под условом и у року из претходног става, Налогодавац закључи правни посао који је у значајној мери резултат Посредниковог посредовања, пре престанка важења Уговора о посредовању, дужан је да плати Посреднику сразмерну посредничку накнаду, осим ако је Уговором о посредовању били другачије уговорено;
6.8 Посредник или Подпосредник нема право на накнаду за посредовање ако са Налогодавцем у своје име, као уговорна страна, закључи Уговор о промету непокретности који је предмет посредовања, односно ако такав Уговор са Налогодавцем закључи лице које за посредника обавња послове посредовња;
6.9 Посредник није обавезан да врети исплаћену накнаду (у случају раскида Уговора, Предуговора, одустајања једне од уговорних страна и сл.) осим ако Уговором о посредовању није другачије уговорено.

7. ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ
7.1 Посредник у обављању посредовања, односно других радњи у вези са послом који је предмет посредовања, мора поступати са пажњном доброг привредника;
7.2 Посредник одговара Налогодавцу у складу са Законом, за штету која је настала услед неиспуњења уговорних обавеза преузетих Уговором о посредовањуи наведеним у овим Општим условима пословања од старане Посредника;
7.3 Посредник не сноси одговорност за извршење обавеза било које од уговорних страна у промету, које су међусобно преузеле у закљученом Уговору (Предуговору);
7.4 Посредник не одговара за квалитет непокретности која је предмет промета, нити за скривене мане (осим у случају да му је Налогодавац- Продавац у писаној форми саопштио да непокретност има скривену ману, а он ту информацију прикрио од Купца);

8. ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА УГОВОРА О ПОСРЕДОВАЊУ
8.1 Ако није другачије уговорено, Уговор о посредовању се закључује на годину дана (12 месеци);
8.1 Уговор о посредовању престаје да производи правна дејства протеком рока на који је закључен, закључењем правног посла за који је посредовано или отказом у писаном, односно електронском облику, у складу са законом којим се уређује електронска трговина;
8.3 Отказ Уговора о посредовању не мора бити образложен и има правно дејство моментом достављања истог другој страни (осим у случају ексклузивног посредовања, где се рок сматра битним елементом Уговора).

9. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
9.1 На односе између Налогодавца и Посредника који нису уговорени Уговором о посредовању, нити су уређени овим Општим условима пословања, примењиваће се непосредно одредбе Закона о посредовању у промету и закупу непокретности, других прописа који регулишу ову област, и Закона о облигационим односима;
9.2 Ови општи услови пословања су саставни део Уговора о посредовању, истакнути су на видном месту у просторијама Посредника и објављени су на сајту Посредника.